Hoofd Kerk 100 Bijbelse geheugenverzen voor zondagsschool

100 Bijbelse geheugenverzen voor zondagsschool

bijbel geheugen verzen zondagsschoolBijbelteksten uit het hoofd leren kan een leuk onderdeel zijn van een geloofsreis, zelfs als je begint met de jongste zondagsschoolbezoekers. Deze 100 geheugenverzen worden gesorteerd zodat ze beginnen met eenvoudigere verzen en geleidelijk complexer worden. Geniet ervan enkele van deze geliefde verzen in het hart van uw zondagsschoolklas te planten.

Geweldige verzen over het Woord van God

 1. Want het woord van God is levend en actief. - Hebreeën 4:12 - (Onthoud de volledige versie voor oudere studenten)
 2. Want het woord van de Heer is juist en waar. - Psalm 33: 4
 3. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. - Mattheüs 4: 4
 4. Ik heb uw woord in mijn hart verborgen, opdat ik niet tegen u zou zondigen. - Psalm 119: 11
 5. De woorden van de Heer zijn foutloos. - Psalm 12: 6
 6. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbijgaan. - Mattheüs 24:35
 7. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. - Psalm 119: 105
 8. Dan zul je de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden. - Johannes 8:32
 9. Daarom is iedereen die deze woorden van mij hoort en ze in praktijk brengt, als een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. - Mattheüs 7:24
 10. Ik wacht op de Heer, mijn ziel wacht, en in zijn woord wacht mijn hele wezen. - Psalm 130: 5
 11. Luister niet alleen naar het woord, en misleid uzelf. Doe wat er staat. - Jakobus 1:22
 12. Alle Schriftuur is door God ingeademd en is nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, te corrigeren en in gerechtigheid te trainen. - 2 Timoteüs 3:16
 13. Hoe kan een jongere op het pad van reinheid blijven? Door naar uw woord te leven. - Psalm 119: 9
 14. Elk woord van God is onberispelijk; hij is een schild voor degenen die bij hem hun toevlucht zoeken. - Spreuken 30: 5
Registratieformulier voor bijbelstudieregistratie voor kleine groepen 24-uurs gebedsketen wake vrijwilliger aanmelden

Geweldige verzen over het karakter van God / Christus / Geest

 1. De Heer is goed voor iedereen. - Psalm 145: 9
 2. U bent de God die ziet. - Genesis 16:13
 3. Wees niet bang, want ik ben bij je. - Jesaja 43: 5
 4. Ik ben altijd bij je. - Mattheüs 28:20
 5. De Heer is goed voor iedereen. - Psalm 145: 9
 6. De Heer zegene je en bewaar je. - Nummers 6:24
 7. De Heer geeft wijsheid. - Spreuken 2: 6
 8. In het begin schiep God de hemel en de aarde. - Genesis 1: 1
 9. De hemelen verkondigen de heerlijkheid van God. - Psalm 19: 1
 10. Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. - Hebreeën 13: 8
 11. De Heer zal voor je vechten; je hoeft alleen maar stil te zijn. - Exodus 14:14
 12. Elk goed geschenk en elk perfect geschenk is van bovenaf. - Jakobus 1:17
 13. God is onze toevlucht en kracht, altijd aanwezig in moeilijkheden. - Psalm 46: 1
 14. Dezelfde Heer is Heer van allen en zegent rijkelijk allen die hem aanroepen. - Romeinen 10:12
 15. De Heer is de eeuwige God, de Schepper van de einden der aarde. Hij zal niet moe of moe worden, en niemand kan zijn begrip doorgronden. - Jesaja 40:28

Geweldige verzen over Jezus Christus en de Heilige Geest

 1. Hij is niet hier, hij is verrezen! - Mattheüs 28: 6
 2. Laat uw hart niet verontrust worden. Jij gelooft in God; geloof ook in mij. - Johannes 14: 1
 3. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. - Johannes 14: 6
 4. Ik en de Vader zijn één. - Johannes 10:30
 5. 'Kom, volg mij', zei Jezus, 'en ik zal je eropuit sturen om mensen te vissen.' - Mattheüs 4:19
 6. En ik ben zeker altijd bij je, tot het einde van de eeuw. - Mattheüs 28:20
 7. Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakheid. - Romeinen 8:26
 8. Nu is de Heer de Geest, en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. - 2 Korintiërs 3:17
 9. Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat ik tegen u heb gezegd. - Johannes 14:26
 10. De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen dat ze het leven mogen hebben, en het ten volle. - Johannes 10:10
 11. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. - Johannes 3:17
 12. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. - Romeinen 6:23
 13. Maar God demonstreert zijn eigen liefde voor ons hierin: terwijl we nog zondaars waren, stierf Christus voor ons. - Romeinen 5: 8
 14. Ik heb u deze dingen verteld, zodat u in mij vrede zult hebben. In deze wereld zul je problemen hebben. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. - Johannes 16:33
 15. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is er geen wet. Galaten 5: 22-23

Verzen over onze reactie op God en wie we zijn dankzij Hem

 1. Elkaar liefhebben. - 1 Johannes 3:23
 2. Bid voortdurend. - 1 Tessalonicenzen 5:17
 3. Ik prijs je omdat ik op een vreselijke en wonderbaarlijke manier gemaakt ben. - Psalm 139: 14
 4. Ik kan dit allemaal doen door Hem die mij kracht geeft. - Filippenzen 4:13
 5. Wees stil en weet dat ik God ben. - Psalm 46:10
 6. Ik zal u prijzen, Heer, met heel mijn hart. - Psalm 138: 1
 7. Vertrouw op de Heer met heel je hart. - Spreuken 3: 5
 8. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het nog een keer: verheug je! - Filippenzen 4: 4
 9. De Heer heeft het vandaag gedaan; laten we ons vandaag verheugen en blij zijn. - Psalm 118: 24
 10. Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. - Psalm 136: 1
 11. Laat alles wat adem heeft de Heer loven. - Psalm 150: 6
 12. Als ik bang ben, stel ik mijn vertrouwen in U. - Psalm 56: 3
 13. Werp al je bezorgdheid op hem, want hij geeft om je. - 1 Petrus 5: 7
 14. Jij bent het licht van de wereld. - Mattheüs 5:14
 15. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult worden gered. - Handelingen 16:31
 16. Dit is liefde voor God: zijn geboden onderhouden. - 1 Johannes 5: 3
 17. Vrees God en onderhoud zijn geboden. - Prediker 12:13
 18. Wat je ook doet, doe het allemaal ter ere van God. - 1 Korintiërs 10:31
 19. We moeten God gehoorzamen in plaats van mensen. - Handelingen 5:29
 20. Vertrouw voor altijd op de Heer, want de Heer, de Heer zelf, is de eeuwige Rots. - Jesaja 26: 4
 21. Wees sterk en moedig. Wees niet bang, wees niet ontmoedigd, want de Heer, uw God, zal met u zijn waar u ook gaat. - Jozua 1: 9
 22. Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. - Deuteronomium 6: 5
 23. Kinderen, gehoorzaam uw ouders in de Heer, want dit is juist. Eer uw vader en moeder, wat het eerste gebod is, met een belofte. - Efeziërs 6: 1
 24. Als we onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig en zal hij ons onze zonden vergeven en ons van alle ongerechtigheid zuiveren. - 1 Johannes 1: 9
 25. Ieder van jullie moet geven wat je in je hart hebt besloten te geven, niet met tegenzin of onder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. - 2 Korintiërs 9: 7
 26. Lieve kinderen, bent van God en hebt ze overwonnen, want Degene die in jou is, is groter dan degene die in de wereld is. - 1 Johannes 4: 4
 27. Want de Geest die God ons gaf, maakt ons niet timide, maar geeft ons kracht, liefde en zelfdiscipline. - 2 Timoteüs 1: 7

Verzen over goddelijk karakter

 1. Wees vriendelijk en medelevend voor elkaar en vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. - Efeziërs 4:32
 2. We hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. -1 Johannes 4:19
 3. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles. - Kolossenzen 3:20
 4. Heb je naaste lief als jezelf. - Mattheüs 22:39
 5. Een eerlijke getuige bedriegt niet, maar een valse getuige stort leugens uit. - Spreuken 14: 5
 6. Oordeel niet, anders zult u ook worden beoordeeld. - Mattheüs 7: 1
 7. Zet uw gedachten op de dingen hierboven, niet op aardse dingen. - Kolossenzen 3: 2
 8. Laat de boodschap van Christus rijkelijk in u wonen. - Kolossenzen 3:16
 9. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. - Romeinen 10:13
 10. Want allen hebben gezondigd en bereiken niet de heerlijkheid van God. - Romeinen 3:23
 11. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou aandoen. - Lukas 6:31
 12. Laat u niet misleiden: slecht gezelschap bederft een goed karakter. - 1 Korintiërs 15:33
 13. Niemand kan twee meesters dienen. - Mattheüs 6:24
 14. Wandel met de wijzen en word wijs, want een metgezel van dwazen lijdt schade. - Spreuken 13:20
 15. Wees blij in hoop, geduldig in beproeving, trouw in gebed. - Romeinen 12:12
 16. Wees vriendelijk en medelevend voor elkaar en vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. - Efeziërs 4:32
 17. Dus we richten onze ogen niet op wat wordt gezien, maar op wat onzichtbaar is. Want wat wordt gezien is tijdelijk, maar wat onzichtbaar is, is eeuwig. - 2 Korintiërs 4:18
 18. Laat u niet misleiden: God laat niet met zich spotten. Een man oogst wat hij zaait. - Galaten 6: 7
 19. Laat geen ongezonde woorden uit uw mond komen, maar alleen wat nuttig is om anderen op te bouwen overeenkomstig hun behoeften, zodat degenen die luisteren er baat bij hebben. - Efeziërs 4:29
 20. Want de Heer waakt over de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen leidt tot vernietiging. - Psalm 1: 6
 21. Maak je nergens zorgen over, maar breng in elke situatie, door gebed en smeekbede, met dankzegging, je verzoeken aan God voor. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw geest in Christus Jezus bewaken. - Filippenzen 4: 6-7
 22. Maak u dus geen zorgen over morgen, want morgen zal zich zorgen maken over zichzelf. Elke dag heeft zijn eigen problemen. - Mattheüs 6:34

Langere passages - Les in secties

 1. Het karakter en de mogelijkheden van God - Jesaja 40: 13-31
 2. De 10 geboden - Exodus 20: 1-17
 3. Het grootste gebod - Mattheüs 22: 37-40
 4. De Heer is onze herder - Psalm 23: 1-6
 5. Het Onze Vader - Mattheüs 6: 9-13
 6. Lijden in Christus - Romeinen 5: 1-5
 7. De volledige wapenrusting van God - Efeziërs 6: 13-18

Het is de moeite waard om op elke leeftijd Gods woord uit het hoofd te leren om kinderen een geschenk te geven dat ze zullen blijven geven. Jesaja 55: 10-11 moedigt ons aan dat Gods woord uitgaat en altijd doet wat God nodig heeft om te doen. Altijd!minuut om het spelideeën voor volwassenen te winnen

Julie David is getrouwd met een predikant en na 20 jaar in de bediening samen met drie dochters, ontwikkelt ze nog steeds het tedere evenwicht van een dikke huid en een genadig hart. Ze leidt een kleine groep middelbare schoolmeisjes.


DesktopLinuxAtHome maakt kerkorganisatie gemakkelijk.


Interessante Artikelen